Опубликована статья в журнале Curr Drug Discov Technol. 2021 Feb 23

23.02.2021 опубликована статья Dmitry G. Tovbin, Dmitry N. Tarasov, Dmitry V. Malakhov, Natalia A. Tserkovnikova, Arseniy V. Aybush, Natalia N. Drozd, The Development of New Low-Molecular-Weight Factor Xa Inhibitors That Are Potential Anticoagulants. doi: 10.2174/1568009621666210224104940